0032 (0)468 317 711 info@escaperoom-leuven.be Blijde inkomststraat 103
 1. Onze facturen zijn betaalbaar volgens de vermelde vervaldag op de factuur, zonder korting behoudens andersluidende overeenkomst bij bestelling. Indien geen vermelde vervaldag is deze binnen de 30 dagen na de factuurdatum.
 2. Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande
  ingebrekestelling een intrest verschuldigd aan 2% per maand.
 3. Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag
  van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn
  van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR per factuur.
 4. Elk bezwaar moet geschieden binnen de acht dagen na levering of na factuurdatum.
  Het dient te gebeuren per brief + email naar info @ escaperoom – leuven.be en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.
 5. Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van de
  verkoper bevoegd.